*
*
*
*
ورود 
  سه شنبه 16 آذر ماه 1400  * مراحل صدور پروانه ساختمان عضويت 

 

  متن / HTML 

مراحل ( روال ) صدور پروانه ساختمان

 

در شرائط معمول يعني در حالتي كه پلاك معرفي شده توسط متقاضي به لحاظ مدرك مالكيت – حدود و ابعاد و مساحت و نيز وضعيت تفكيك – گذر دسترسي – كاربري مجاز و مواردي از اين دست ، مشكلي نداشته باشد روال زير جاري و پروانه ساختمان صادر خواهد شد :

1-     ارائه درخواست متقاضي به همراه مدارك مالكيت و مدارك شناسائي به شهرداري

2-     اخذ نوبت بازديد شهرسازي

3-     انجام بازديد از محل پلاك توسط كارشناسان واحد شهرسازي

4-     بررسي مدارك ، طرح و ضوابط و تنظيم گزارش بازديد توسط كارشناس بازديد و تنظيم پرونده

5-     بررسي مدير شهرسازي و ارجاع پرونده به طرح تفصيلي

6-      بررسي طرح تفصيلي به لحاظ كاربري و گذربندي ( شبكه معابر – خط پروژه ها و ..... ) و اعلام بر و كف

7-     صدور دستور تهيه نقشه

8-     كنترل نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضي به وسيله كارشناس بازديد و مسئول كنترل نقشه ها

9-     محاسبه زيربنا – تراكم – كسر پاركينگ و ..... ( فرم محاسبات نقشه ) و تأييد نقشه ها توسط شهرسازي

10-پرداخت عوارض قانوني توسط مالك

11-معرفي نامه شهرداري براي نظام مهندسي ساختمان – آتش نشاني و خدمات ايمني-  دفترخانه

12-ارائه نقشه هاي سازه ( استراكچر ) توسط مالك به شهرداري و نيز فرم هاي بيمه و تعهدات و ..... و تكميل مدارك پرونده

13-تنظيم پيش نويس پروانه و كنترل و امضاء كارشناس مسؤول پروانه و كارشناس كنترل مدارك

14-بررسي و كنترل نهايي مدير شهرسازي و امضاء پيش نويس و اصل شناسنامه ساختمان

15-امضاء شهردار در پيش نويس و اصل شناسنامه ساختمان

16-  ممهور نمودن نقشه ها و پروانه به مُهر شهرداري و ثبت پروانه در دفتر شهرسازي و دبيرخانه شهرداري و تحويل مدارك به متقاضي

و در شرائط غيرمعمول يعني در حالتي كه پلاك معرفي شده توسط متقاضي از لحاظ كاربري ، وضعيت تفكيك ، حدنصاب ، گذر دسترسي و ..... داراي مشكلاتي باشد دو حالت اتفاق مي افتد حالت اول با اعلام ايرادات قانوني توسط شهرداري ( شهرسازي ) به مالك ، ممكن است موانع مرتفع و شرائط جهت صدور پروانه ساختمان مهيا گردد به عنوان مثال نقشه تفكيكي اوليه به لحاظ حدنصاب تفكيك يا شكل تفكيك يا گذربندي و .... ايراداتي داشته باشد كه با همكاري مالكين ، نقشه تفكيكي اصلاح و به تأييد شهرسازي برسد و حالت دوم اينكه مالكين نتوانند همكاري لازم را جهت بهبود شرائط داشته باشند و يا اينكه اساساً كاربري مجاز با كاربري مورد درخواست مغايرت داشته باشد كه به ناچار مراتب به طور رسمي از دبيرخانه كميسيون ماده 5 استعلام خواهد شد و در صورت موافقت و تأييد توسط كميسيون ماده 5 و انجام مراحل برشمردة پيشين پروانه صادر خواهد شد .

  • شناسنامه ساختمان ( پروانه ساختمان ) كلاً سه سال اعتبار دار كه در وهله اول و به محض صدور به مدت یک سال نياز به تمديد ندارد و پس از پايان یک سال ، چنانچه هنوز ساختمان به اتمام نرسيده باشد قابل تمديد در دو نوبت يك ساله ديگر مي باشد ( مجموعاً سه سال )

نكته اول : چنانچه تا قبل از پايان يك سال از تاريخ صدور پروانه ، شروع عمليات ساختماني توسط مالك انجام نشده باشد مي بايستي حتماً مجدد از شهرداري استعلام گردد تا آخرين وضعيت كاربري و گذربندي كنترل گردد .

نكته دوم : چنانچه بعد از پايان سه سال نيز ساختمان احداث نشده باشد و يا به مرحلة اتمام نرسيده باشد علاوه بر كنترل مجدد كاربري و گذربندي و ساير ضوابط ( جهت تجديد پروانه ) مالك مي بايستي مابه التفاوت عوارضات را نيز به شهرداري پرداخت نمايد و مداركي همچون بيمه نامه – تعهدات مهندسين ناظر و كنترل مجدد نقشه هاي محاسباتي و ..... اجتناب ناپذير است .

Copyright (c) 1400/09/16 www.imanshahr.ir
*
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا